Jäsenhuone - Medlemsrum|Työhuone

Medlemsregler

SKK:S ALLMÄNNA REGLER

Skjulen:

 • SKK har fyra kanotskjul vid båthamnen på Storören. Tomten är arrenderad av Sibbo kommun.
 • Skjulen är numrerade 1, 2, 3, 4. Skjul nummer 1 är närmast havet
 • Rökning i skjulen är förbjudet av brandsäkerhetsskäl.
 • Omklädningsrummen finns i skjul nr. 2. Sett från dörren är damernas omklädningsrum till höger och herrarnas till vänster.


Förvaringsplatserna:

 • I skjul nr. 1 förvaras privata kanoter som inte är i allmänt bruk.
 • I skjul nr. 2 förvaras SKK:s egen utrustning samt brukskanoterna. Brukskanoterna är av enskilda medlemmar ägda kanoter som av ägaren överlåtits till klubbens användning. Kanoterna i skjul 2 står till medlemmarnas förfogande. (Se Bruksrätt)
 • I skjul nr. 3 förvaras privata kanoter som inte är i allmänt bruk.
 • Skjul nr. 4 fungerar delvis som serviceutrymme och verktygslager, dels som kanotförråd. Kanoterna i skjul nr. 4 är SKK:s egendom och står till medlemmarnas förfogande. (Se Bruksrätt)
 • Varje kanot har sin egen bestämda plats och skall efter användning alltid torkas och returneras till sin egen plats.

Låning av utrustning:

 • Medlem, som har bruksrätt, har rätt att låna SKK:s egna och brukskanoter för dagsturer utan förhandsreservering, förutsatt att kanoten paddlas från SKK:s brygga. I fall kanoten förs bort med bil eller om utfärden räcker över natten, fordras alltid speciellt tillstånd. Tillstånd kan ges av skjulfogden eller ordförande.
 • En lånad kanot skall alltid innan den returneras till skjulet, putsas och torkas noggrant. Kapellet och flytvästen skall hängas på tork på därtill anvisad plats.
 • Om av medlemmen lånad utrustning skadas, skall därom omedelbart meddelas åt skjulfogden eller ordförande.


Bruksrätt:

 • Medlem som bevisligen kan paddla tillräckligt bra kan få bruksrätt och skjulnyckel. SKK:s säkerhetschef kontrollerar alla nya medlemmars paddlingsskicklighet innan bruksrätt och/eller skjulnyckel kan beviljas åt medlemmen. Ifall den nya medlemmen inte har tillräcklig paddlingsskicklighet, förutsätts att han deltar i SKK:s grundkurs i paddling.
 • Grundkurser ordnas under sommaren enligt behov.
 • Medlem som vill använda låneutrustning bör betala bruksavgift, se avgiftstabellen. Till bruksrätten hör bevakningsskyldighet.
 • Egen skjulnyckel fås genom att betala nyckelpant, se avgiftstabellen.
 • Medlem som har antingen bruksrätt eller egen hyrplats kan få egen skjulnyckel.
 • Skjulnyckeln är personlig och kan inte överlåtas åt tredje person.


Skjulboken:

 • Alltid då man beger sig till sjöss med egen eller med klubbens utrustning, bör anteckning därom göras i skjulboken. Då man återvänder bör tidpunkten för återkomsten antecknas i skjulboken.


Förvaring av egen utrustning i skjulet:

 • Privata kanoter förvaras på av skjulfogden anvisad plats.
 • Utrustning som förvaras i skjulet bör förses med ägarens namn.
 • För förvaringsplatsen uppbärs en hyra, se avgiftstabellen. Till hyrplatsen hör bevakningsskyldighet.


Brukskanoter:

 • Medlem kan, med styrelsens tillstånd, överlåta sin kanot som brukskanot.
 • För brukskanot uppbärs ingen förvaringsplatshyra eller bruksavgift. Det tillkommer inte heller någon bevakningsskyldighet.
 • SKK:s styrelse behandlar ansökningarna om brukskanot från fall till fall, med beaktande av klubbens utrustningsbehov.


Bevakningsskyldighet:

 • SKK deltar i bevakningen av Storören-området tillsammans med de på området verksamma båtklubbarna. Vaktturerna utgör en del kanotskjulens tomtarrende till kommunen.
 • Vaktturerna lottas ut på våren mellan båtklubbarna och SKK.
 • Vaktturerna som faller på SKK:s lott delas ut bland de bevakningsskyldiga. Den bevakningsskyldiga kan själv välja åt sig en vakttur från listan, eller vid behov lottas vaktturerna ut. Då den bevakningsskyldiga har valt ut en vakttur åt sig, eller då lotten har anvisat honom en vakttur, antecknas hans namn och telefonnummer på vaktlistan.
 • Personen på vaktlistan är ansvarig för den åt honom anvisade vaktturen. Det är tillåtet att byta vakttur med en annan bevakningsskyldig, eller anställa en annan person att utföra vaktturen, men personen på vaktlistan har alltid ansvaret för vaktturen.
 • Sibbo kommun har rätt att säga upp skjulområdets arrendekontrakt om vaktturerna inte sköts. Av denna orsak bör man ovillkorligen meddela SKK:s vaktchef om man får förhinder att utföra vaktturen. För en outförd vakttur uppbärs en bötessumma på 100 euro.